การตรวจสอบ Blacklist

การตรวจสอบ Blacklist

การตรวจสอบ Blacklist

ต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบ Blacklist ด้วยตัวเองเท่านั้น ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

เอกสารที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ตทุกเล่ม
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หนังสือคำร้อง (หนังสือคำร้องไม่มี format กลาง ผู้ยื่นคำร้องสามารถร่างหนังสือคำร้องด้วยตนเองเพื่อขอตรวจสอบแบล็คลิสต์)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
Scroll to Top