ขั้นตอนการขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ในกรณีที่บุตรคลอดที่ประเทศไทย

ขั้นตอนการขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ในกรณีที่บุตรคลอดที่ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1. การยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้

– สำเนาบัตรประชาชนมารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา

– สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา (นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับจริง

 

ขั้นตอนที่ 2 แปลเอกสารเป็นภาษาจีน

นำสูติบัตรไปแปลเป็นภาษาจีน

 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้

– แบบฟอร์มคำร้อง

– หนังสือมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทน

– สำเนาพาสปอร์ตฝ่ายไทย

– สำเนาพาสปอร์ตฝ่ายไต้หวัน

– สำเนาพาสปอร์ตบุตร (ถ้ามี)

– หนังสือคำปฏิญาน

– ทะเบียนบ้านไต้หวันฉบับจริง (ที่มีชื่อของคู่สมรสฝ่ายไทยเรียบร้อยแล้ว)

– สูติบัตรฉบับภาษาไทย อังกฤษและจีน ตัวจริงและสำเนา

– ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา

– ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา

 

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นขอรับรองเอกสารขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันแก่บุตร

เอกสารที่ต้องใช้

– ใบคำร้องขอเข้าอาณาจักร/ขอมีถิ่นที่อยู่ ตัวจริงและสำเนา

– สูติบัตรฉบับภาษาไทย อังกฤษและจีนที่รับรองเรียบร้อยแล้ว ตัวจริงและสำเนา

– ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับภาษาไทยและอังกฤษที่รับรองเรียบร้อยแล้ว ตัวจริงและสำเนา

– สำเนาพาสปอร์ตฝ่ายไทย ตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ

– สำเนาพาสปอร์ตฝ่ายไต้หวัน ตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ

– สำเนาพาสปอร์ตบุตร (ถ้ามี) ตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ

– รูปถ่ายสี 2 นิ้วของบุตร จำนวน 3 ใบ

– ทะเบียนบ้านไต้หวันฉบับจริง (ที่มีชื่อของคู่สมรสฝ่ายไทยเรียบร้อยแล้ว) ตัวจริงและสำเนา

Scroll to Top