บัตร ARC ถาวรสำหรับคู่สมรสต่างชาติ (APRC)

บัตร ARC ถาวรสำหรับคู่สมรสต่างชาติ (APRC)

บัตร ARC ถาวรสำหรับคู่สมรสต่างชาติ (APRC)

ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้ค่ะ

ข้อกำหนด

 1. ต้องอยู่ในไต้หวันต่อเนื่องครบ 5 ปี
 2. แต่ละปีต้องอยู่ในไต้หวันเกิน 183 วัน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกใบคำร้อง
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นขาว)
 3. Passport เล่มเก่าและเล่มใหม่ ตัวจริงและสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 4. บัตร ARC และสำเนาของคู่สมรสฝ่ายไทย 1 ชุด
 5. บัตรประชาชนและสำเนาของคู่สมรสฝ่ายไต้หวัน 1 ชุด
 6. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 7. หลักฐานการทำงานและการเสียภาษีของคู่สมรสฝ่ายไต้หวัน
 8. หลักฐานทางการเงิน
 9. ค่าธรรมเนียม 10,000NTD
 10. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ในกรณีอยู่เกิน 5 ปี ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้ค่ะ)
Scroll to Top