สูติบัตรและหนังสือเดินทาง สำหรับบุตรที่เกิดที่ไต้หวัน

สูติบัตรและหนังสือเดินทาง สำหรับบุตรที่เกิดที่ไต้หวัน

สูติบัตร

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
 2. สูติบัตรท้องถิ่น หากเป็นฉบับภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับชื่อที่ระบุในสูติบัตรฉบับภาษาจีน หรือ หากเป็นสูติบัตรท้องถิ่น ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
 3. ทะเบียนบ้านจีนไต้หวันหากเป็นฉบับภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับต้นฉบับ  หากเป็นทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
 4. ทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนสมรสไต้หวัน ฉบับจริง กรณีเป็นทะเบียนสมรสไต้หวันฉบับภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ  กรณีเป็นทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ให้สะกดชื่อภาษาอังกฤษของคู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยตามหนังสือเดินทางไทย  และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางฉบับจริง ของบิดา/มารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด (กระดาษ A4)
 6. เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน บันทึกการหย่ากับคู่สมรสเก่า  หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หนังสือรับรองบุคคลแทนบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

หมายเหตุ  สูติบัตรท้องถิ่น ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส ของไต้หวัน  สามารถขอฉบับ ภาษาอังกฤษได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน

หนังสือเดินทาง

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด
 2. สูติบัตรไทย
 3. บัตร ประจำตัวประชาชนไทยของเด็ก ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 4. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทย ของบิดา หรือมารดา ที่เป็นคนไทย
 5. หนังสือเดินทางไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน ของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไต้หวัน
 6. ทะเบียน สมรสไทยของบิดาและมารดา (หากเป็นทะเบียนสมรสภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)
 7. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาทำการประมาณ 30 วัน

 

 

Scroll to Top