เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียน (ระยะสั้น)

เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียน (ระยะสั้น)

เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียน (ระยะสั้น)

 1. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า (Visa Application Form)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รุป
 3. จดหมายตอบรับจากสถานบันการศึกษาจากไต้หวัน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
 4. แผนการศึกษาภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน (Study Plan) – เอกสารบังคับสำหรับผู้ที่ไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น
 5. หลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ = หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษา = หนังสือรับรองการเรียนจบหลักสูตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร (ภาษาอังกฤษ)
 1. ผลการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 2. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank statement ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

** หากใช้หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครองให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้สมัครและผู้สนับสนุนการเงิน เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน

 1. ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 2. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 4. พาสปอร์ต ** อายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม
Scroll to Top